EN GD
Project

Highland Culture Collective

Click here to listen to an audio version of this page

The Highland Culture Collective is a group of artists, communities and arts organisations across the Highlands of Scotland. From September 2021 to September 2022, five full-time artists in residence will work creatively and collaboratively with some of the communities hardest hit by the pandemic, including, women and young people who have experienced domestic violence; people impacted by the criminal justice system; older people; people with learning disabilities; and Gaelic speakers/ learners. Additionally, one of our artists in residence will explore issues relating to the environment and coastlines in Caithness.

The creative practitioners taking part in this project are:

 • Evija Laivina
 • Sinead Hargan
 • Hector MacInnes
 • Catriona Meighan
 • Artair Donald
Project Locations:
Portree Thurso Lybster Inverness Dingwall Tain Newtonmore Acharacle Mallaig Alness
Project

Lìonra nan Eilean Cruthachail

Tha Lìonra nan Eilean Cruthachail a’ toirt chothroman do chleachdaichean cruthachail ann an Leòdhas, Na Hearadh, Arcaibh, Sealtainn agus Uibhist a Tuath gus gnìomhachdan agus bùthan-obrach a dhealbhadh agus a lìbhrigeadh le daoine sna coimhearsnachdan ionadail aca, le fòcas air a bhith ag obair le seann daoine agus daoine le seargadh-inntinn; daoine le droch shlàinte-inntinn; daoine òga a dh’fhaodadh a bhith air call a-mach air eòlasan foghlaim is sòisealta mar thoradh air Covid-19; agus daoine a dh’fhaodadh a bhith gu sònraichte aonaranach a chionn ’s gu bheil iad a’ fuireach leotha fhèin no a’ fuireach anns na coimhearsnachdan agus na h-eileanan as iomallaiche agus dùthchaile againn. Tha na pròiseactan ag amas air piseach a thoirt air càileachd beatha, slàinte-inntinn is corporra chom-pàirtichean agus choimhearsnachdan tro bhith a’ toirt barrachd cothrom air, agus conaltradh gnìomhach le, nithean cruthachail is sòisealta. Tha am prògram seo cuideachd ag amas air cleachdaichean cruthachail a cheangal thairis air na h-eileanan gus coimhead air dòighean anns an urrainn dhuinn obrachadh còmhla, gnàth-eòlasan a cho-roinn agus na h-ealainean fhighe a-steach anns na coimhearsnachdan eileanach againn. Bidh e na àrd-ùrlar nàiseanta gus cleachdaichean cruthachail agus gnìomhachd chruthachail nan Eilean a bhrosnachadh.

Co-òrdanaiche Co-chomann a’ Chultair:

 • Maya Darrell Hewins

Is iad na cleachdaichean cruthachail a tha an sàs sa phròiseact seo:

 • Evija Laivina
 • Sinead Hargan
 • Hector MacInnes
 • Catriona Meighan
 • Artair Donald
Project Locations:
Portree Thurso Lybster Inverness Dingwall Tain Newtonmore Acharacle Mallaig Alness